Malan Media

Onafhanklike uitgewer / Independent publisher

Ons Storie Kontak

Wie is Malan Media?

Malan Media is 'n onafhanklike, klein uitgewer van keurgehalte-boeke. Die uitgewery is in 2008 gestig en word bestuur deur Daleen Malan wat die voorafgaande 25 jaar omvattende ondervinding in die publikasiebedryf en uitgewerswese opgedoen het. Sy het haar loopbaan begin as vertaler,
redigeerder en proefleser. Daarna het sy as joernalis gewerk en toe die pos van tydskrifredakteur beklee voordat sy elf jaar lank as uitgewerybestuurder opgetree het.

Malan Media se publikasies kan direk van die uitgewer en skrywer bestel word en kom vir alle literêre toekennings in aanmerking.

Dienste
Publikasies deur Malan Media
Die uitgewery hanteer alle aspekte van die publikasieproses en maak van die dienste van uiters ervare praktisyns gebruik vir manuskripontwikkeling, redigering, vertaling (indien toepaslik), ontwerp en uitleg, proeflees en druk van boeke. Elke stap in die proses word
noukeurig gekontroleer om ʼn publikasie van hoogstaande gehalte te verseker. Boeke word in papier- sowel as e-formaat op Amazon gepubliseer.

Die uitgewery se sakemodel vir publikasie is besonder voordelig vir die skrywer. Dit behels dat die skrywer die produksiekoste dra en ʼn projekbestuursfooi aan die uitgewery betaal. ʼn Publikasiebegroting word saamgestel en vir deursigtigheid aan die skrywer voorgelê. Die skrywer ontvang die volle verkoopsinkomste minus BTW.

Tipiese kliënte is diegene wat reeds ʼn afset vir hul publikasie het en gereeld klein oplae druk. Die uitgewery bemark wel sy publikasies aan die kleinhandel indien die skrywer dit verlang en is as verskaffer geregistreer by Exclusive Books, Protea Boekwinkels en Graffiti Books. In sulke gevalle verminder die skrywer se inkomste met die handelskorting wat aan die
boekwinkels toegestaan word.

Diens is vinnig en doeltreffend. Boonop is daar deurgaans persoonlike kontak tussen die uitgewery en die skrywer.

Malan Media en hoofstroomuitgewers

Die uitgewery lewer die volgende dienste aan skrywers wat beoog om hul manuskripte aan hoofstroomuitgewers voor te lê:
o Manuskripontwikkeling
o Teksredigering
o Vertaling
o Proeflees

Skryfslypskole
Die uitgewery bied skryfslypskole aan onder leiding van die bekroonde skrywer Alexander Strachan. Hiervoor reis die kursusgangers na die platteland waar hulle drie dae onder toesig werk en in aspekte van die skryfproses en uitgewersbedryf onderrig ontvang. ’n Kortverhaal of langer onvoltooide werk word vooraf ingehandig. Dit word dan beoordeel en die skrywers word aan die hand van hul eie tekste skryfvaardig gemaak. In die proses word die teks ook voorberei vir voorlegging vir moontlike publikasie. Die fokus val op hoe om ’n storie te vertel, watter skrywerslaggate vermy moet word en hoe om jou lesers geboei te hou.

Vir navrae, stuur ’n e-pos aan Daleen Malan by publisher@malanmedia.co.za.

Malan Media is an independent, small publisher of top-quality books. The company was founded in 2008 by Daleen Malan who has acquired substantial competence and managerial skills during the preceding 25 years in the publishing industry – initially as translator, copy editor and proofreader, then as journalist followed by magazine editor and thereafter for a period of eleven years as manager of a publishing company.

Publications by Malan Media are available directly from the publisher and author, and qualify for all literary awards.

Services:
Publications by Malan Media

The publisher manages all aspects of the publishing process and employs the services of highly skilled practitioners for manuscript development, editing, translation (if applicable), design and layout, proofreading and printing of books. Each step in the publishing process is monitored carefully in order to ensure publications of outstanding quality. Books are published in paper as well as electronic format for Amazon.

The publisher’s business model entails that the author carries all production costs and pays a project management fee to the publisher. Transparency is of utmost importance and therefore the publishing budget is submitted to the author. The author receives all income from sales, minus VAT.

Typical clients are authors who already have a market for their books. However, the publisher is a registered supplier to Exclusive Books, Protea Bookstores and Graffiti Books and does market its titles to trade should the author so wish. In these cases, the author’s income decreases by the trade discount to be granted to the bookstores.

Service is quick and efficient. Furthermore, the publisher maintains personal contact with the writer during each step of the process.

Malan Media and mainstream publishers

The publisher renders the following services to authors who wish to submit their manuscripts to mainstream publishers:

o Manuscript development
o Language editing
o Translation
o Proofreading

Writing workshops
The publisher offers writing workshops under the guidance of award-winning Afrikaans author Alexander Strachan. This entails that course participants travel to the countryside for three days where they work under supervision and are taught aspects of writing and the
publishing industry. A short story or longer incomplete text has to be submitted beforehand.
After evaluation of their individual texts, each writer’s skills are honed. During this process, texts are also prepared for submission for possible publication. Each workshops focuses on how to tell a story, which pitfalls to avoid and how to keep your readers engaged.

For enquiries in this regard, send an email to Daleen Malan at publisher@malanmedia.co.za.

 Genres

 • Afrika-sake / African Interest
 • Filosofie / Philosophy
 • Geskenkboeke / Gift books
 • Geskiedenis / History
 • Gesondheid en leefstyl / Health and lifestyle
 • Godsdiens / Religion
 • Humor / Humour
 • Jeugfiksie / Youth fiction
 • Kleuterprenteboeke / Toddler picture books
 • Kortverhale / Short stories
 • Opvoedkundig / Educational
 • Outobiografie / Autobiography
 • Politiek / Politics
 • Spiritualiteit / Spirituality